Všeobecné podmínky klubu Moje NEIO

I. Úvodní ustanovení

 1. Těmito obchodními podmínkami se upřesňuje vztah mezi společností NATURE LABORATORIES, s.r.o., se sídlem Hlavní 130, Řež, 250 68 Husinec, IČO: 05146992, zapsané v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 258975/MSPH vedeném u Městského soudu v Praze, e-mail: info@ne-io.com, telefonní číslo: +420 604 211 580 (dále jen „provozovatel“) jako poskytovatelem služby Moje NEIO, a členy klubu Moje NEIO.
 2. Klub Moje NEIO je program určený registrovaným členům, kteří nakupují na internetové adrese www.ne-io.com. Cílem je odměnit zákazníky kupující výrobky a využívající služby, kterých se tento program týká, a to poskytnutím možnosti získat slevy při nákupech, jakož i poskytováním informací o produktech a službách provozovatele a další níže uvedené výhody.
 3. Členové klubu Moje NEIO mohou být například upozorněni na zajímavé zboží v souladu s jejich preferencemi, nemusí při nákupu opakovaně vyplňovat doručovací údaje, dále jsou informováni o speciálních nabídkách, slevách a událostech. Registrovaní zákazníci mají taktéž k dispozici přehlednou historii svých nákupů.
 4. K poskytnutí služby je nezbytné zpracovávat osobní údaje členů klubu Moje NEIO. Provozovatel služby osobní údaje zpracovává v souladu s podmínkami ochrany osobních údajů a v souladu s těmito podmínkami.

II. Členství v klubu Moje NEIO

 1. Kliknutím na tlačítko „Registrovat“ zákazník internetového obchodu NEIO® souhlasí s těmito obchodními podmínkami, uzavírá smlouvu o členství v klubu Moje NEIO a stává se jeho členem.
 2. Členství v klubu Moje NEIO a s ním související poskytované služby jsou bezplatné.
 3. Členem klubu Moje NEIO může být pouze fyzická osoba starší 16 let. Uzavřením smlouvy o členství člen klubu čestně prohlašuje, že je starší 16 let.
 4. Smlouva o členství v  klubu Moje NEIO je samostatnou smlouvou řídící se zde uvedenými pravidly a není spjatá s existencí jiných (zejména kupních) smluv uzavřených mezi poskytovatelem služby a členem klubu.
 5. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.
 6. Každá ze stran je oprávněna ji vypovědět i bez důvodu.
 7. Člen klubu se v programu účastní osobně a jeho členství je nepřenosné na jinou osobu.
 8. Člen klubu může vlastnit pouze jeden členský účet v rámci klubu Moje NEIO.
 9. Právo užívat účet, a zejména pak nárok na slevu a další poskytované výhody, má pouze člen klubu.
 10. Členství v klubu Moje NEIO může být kombinováno s právem účastnit se promo akcí adresovaných členovi klubu týkajících se vybraného zboží nebo jiných akcí pořádaných provozovatelem.

III. Předmět smlouvy

 1. Provozovatel služby je zejména povinen:
  1. zasílat členům klubu Moje NEIO informace o speciálních slevových akcích a limitovaných nabídkách internetového obchodu,
  2. zasílat členům klubu informace o nových produktech v nabídce internetového obchodu www.ne-io.com,
  3. připravovat pro členy klubu speciální akční nabídky, které nebudou k dispozici nečlenům klubu,
  4. zajistit pro členy klubu možnosti doručení zdarma při nákupu vybraných produktů či produktů za určitou cenu,
  5. přizpůsobit nabídku internetového obchodu a zobrazovanou reklamu preferencím daného člena klubu,
  6. bezpečně uchovávat doručovací či fakturační údaje členů klubu, aby je při objednávce nemusel opakovaně zadávat,
  7. umožnit členům klubu přímý přístup k jejich osobním údajům a samostatnou správu,
  8. umožnit členům klubu přímý přístup k historii jejich objednávek.
 2. Pro splnění povinností výše uvedených je provozovatel služby povinen a oprávněn:
  1. zpracovávat veškeré osobní údaje členů klubu Moje NEIO, které provozovateli služby v souvislosti s uzavřením smlouvy o členství nebo kupní smlouvy v internetovém obchodě poskytnou. Zejména se jedná o jméno a příjmení, fakturační a doručovací údaje, e-mail, telefonní číslo, informace o nákupech, o zaplacených částkách, uživatelském chování na stránkách internetového obchodu www.ne-io.com nebo mobilní aplikaci, a rovněž automaticky generované informace. K těmto informacím patří zejména informace o proklicích a prohlížených produktech člena klubu,
  2. veškeré výše uvedené údaje je provozovatel služby oprávněn vyhodnocovat (profilovat) nebo nechat vyhodnotit třetí strany. Uvedené údaje mohou být kromě spřízněných osob provozovatele služeb zpracovávány i jeho dalšími zpracovateli,
  3. kontaktovat členy klubu Moje NEIO za účelem statistik a dotazníků,
  4. užívat pro kontakt s členy klubu jejich doručovací a fakturační adresu, emailovou adresu, telefonní číslo či jiný způsob komunikace na dálku.
 3. Rozsah výše uvedených povinností je poskytovatel služby oprávněn dále určit a upravovat.
 4. Člen klubu Moje NEIO je povinen nezbytné údaje pro poskytování služeb poskytnout a udržovat je aktuální.

IV. Zánik členství v klubu Moje NEIO

 1. Provozovatel je oprávněn s okamžitou účinností vyloučit člena z klubu Moje NEIO, jestliže:
  1. člen klubu nedodržuje platné všeobecné podmínky, nebo
  2. člen klubu uvedl v registračním formuláři nepravdivé údaje nebo registrační formulář podal nebo vyplnil za jinou osobu, nebo
  3. člen klubu odvolal svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů, jejichž uvedení je v registračním formuláři povinné a jejichž zpracování je nezbytné pro vedení účtu člena klubu.
 2. Provozovatel je rovněž oprávněn vyloučit člena klubu v případě, že po dobu nejméně 12 měsíců neučinil žádnou objednávku.
 3. Člen klubu Moje NEIO je oprávněn kdykoliv zrušit své členství a to na základě podepsaného příslušného prohlášení doručeného provozovateli. V takovém případě bude účet smazán i včetně veškerých uvedených osobních údajů.

V. Ukončení činnosti klubu Moje NEIO

 1. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozastavit nebo ukončit činnost klubu Moje NEIO.
 2. V případě pozastavení nebo ukončení činnosti klubu Moje NEIO je provozovatel povinen o pozastavení nebo ukončení činnosti informovat na internetové stránce www.ne-io.com.
 3. Nárok na slevu není členem klubu soudně vymahatelný.

VI. Práva z vadného plnění a odstoupení od smlouvy

 1. Na tento vztah se použijí ustanovení všeobecných obchodních podmínek o právech z vadného plnění a o odstoupení od smlouvy spotřebitelem.
 2. Při jejich výkladu a užití je třeba brát v potaz odlišnosti spočívající v plnění z kupní smlouvy a ze smlouvy o členství v klubu Moje NEIO. 

VII. Mimosoudní řešení sporů

 1. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 2. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím elektronické adresy info@ne-io.com. Informaci o vyřízení stížnosti zašleme na elektronickou adresu kupujícího.
 3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.
 4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 5. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Člen klubu Moje NEIO vyjadřuje svůj souhlas s těmito všeobecnými podmínkami vyplněním registračního formuláře na stránkách www.ne-io.com a jeho odesláním webovou aplikací při vstupu do klubu Moje NEIO.
 2. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
   

 Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 01.06.2022.