Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „podmínky“) naší společnosti NATURE LABORATORIES, s.r.o., se sídlem Hlavní 130, Řež, 250 68 Husinec, IČO: 05146992, zapsané v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 258975/MSPH vedeném u Městského soudu v Praze, e-mail: info@ne-io.com, telefonní číslo: +420 604 211 580 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a další osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího (dále jen „e-shop“) na internetové adrese www.ne-io.com (dále jen „webová stránka“).
 2. Spotřebitelem podle těchto podmínek je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Kupujícím, který není spotřebitel, je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Smlouva se uzavírá distančním způsobem v prostředí e-shopu, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní e-shopu“).
 3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.
 4. Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Podmínkách zpracování osobních údajů, která naleznete zde.

II. Informace o zboží a cenách

 1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s dodáním zboží.
 4. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak. Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.


III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
 2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
  1. prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
  2. vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.
 3. K uzavření smlouvy je zapotřebí vytvoření návrhu objednávky na e-shopu. V tomto návrhu musí být uvedeny následující údaje:
  1. informace o nakupovaném zboží a počtu kusu zboží (na e-shopu kupující označuje zboží, o jehož nákup má zájem, tlačítkem „Přidat do košíku“),
  2. informace o ceně, ceně za dopravu, způsobu platby celkové ceny a požadovaném způsobu doručení zboží budou zadány v rámci tvorby návrhu objednávky, přičemž informace o ceně, ceně za dopravu a celkové ceně budou uvedeny automaticky na základě zvolného zboží a způsobu jeho doručení,
  3. identifikační a kontaktní údaje slouží k tomu, aby prodávající mohl doručit zboží, zejména tedy jméno, příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo a e‑mailovou adresu,
  4. v případě smlouvy, na základě které bude kupujícímu zboží dodáno pravidelně a opakovaně, též informaci, jak dlouho bude zboží dodáváno.
 4. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat s povinností platby“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami. V případě uvedený chybných dat v odeslané objednávce je možnost opravy prostřednictvím kontaktního formuláře.
 5. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení se považuje za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím na e-mailovou adresu kupujícího.
 6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.
 7. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonním čísle nebo e‑mailu prodávajícího uvedeném v těchto obchodních podmínkách.
 8. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na e-mailovou adresu prodávajícího. Za zjevnou chybu v ceně se považuje například situace, kdy cena neodpovídá obvyklé ceně u jiných prodejců nebo chybí či přebývá cifra.
 9. V případě, že má kupující zřízený uživatelský účet, může učinit objednávku jeho prostřednictvím. I v takovém případě má ale povinnost zkontrolovat správnost, pravdivost a úplnost předvyplněných údajů. Způsob tvorby objednávky je však totožný, jako v případě kupujícího bez uživatelského účtu, výhodou však je, že není třeba opakovaně vyplňovat Vaše identifikační údaje.
 10. V některých případech je umožněn nákup zboží se slevou. Pro poskytnutí slevy je třeba, aby kupující v rámci návrhu objednávky vyplnil údaje o této slevě do předem určeného pole. Pokud tak učiní, bude kupujícímu zboží poskytnuto se slevou.


IV. Zákaznický účet

 1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.
 2. Registrovaní zákazníci jsou například upozorněni na zajímavé zboží v souladu s jejich preferencemi, nemusí při nákupu opakovaně vyplňovat doručovací údaje či údaje o platební kartě, dále jsou informováni o speciálních nabídkách, slevách a událostech.
 3. Registrovaní zákazníci mají taktéž k dispozici přehlednou historii svých nákupů včetně daňových dokladů, jakož i hodnocení a diskuzi u produktů.
 4. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 5. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
 6. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
 7. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet nevyužívá déle než 12 měsíců, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek.
 8. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 
V. Platební podmínky

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
  1. bezhotovostně platební kartou prostřednictvím platební brány Comgate,
  2. bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 2301830840/2010, vedeným u Fio banky,
  3. dobírkou v hotovosti nebo platební kartou při předání zboží,
  4. dobírkou v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru ve výdejně zásilek Zásilkovna
  5. dobírkou v hotovosti při osobním odběru v provozovně, který je třeba telefonicky či e-mailem naplánovat.
 2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s balením a dodáním zboží.
 3. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb. Akceptované jsou platební karty Visa a MasterCard.
 4. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího. Zboží bude expedováno po připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Informace pro provedení platby budou zaslány v rámci potvrzení objednávky na e-mail kupujícího. Jako variabilní symbol uvádí kupující číslo objednávky.
 5. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy.
 6. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.
 7. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Toto ustanovení se netýká elektronických plateb kartou, převodem na bankovní účet ani jiných forem online plateb.
 8. Faktura bude vystavena v elektronické podobě po uhrazení celkové ceny a bude zaslána na e-mailovou adresu kupujícího. Faktura bude též dostupná v uživatelském účtu.
 9. Vlastnické právo ke zboží na kupujícího přechází až poté, co zaplatí celkovou cenu a zboží převezme. V případě platby bankovním převodem je celková cena zaplacena připsáním na účet prodávajícího, v ostatních případech je zaplacena v okamžik provedení platby.


 VI. Doručení zboží

 1. Zboží je kupujícímu dodáno:
  1. na adresu určenou kupujícím v objednávce zasláním kurýrem na Vaši adresu či společností DPD,
  2. prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny společnosti Zásilkovna, kterou kupující určil,
  3. osobním odběrem v provozovně prodávajícího po předchozí e-mailové či telefonické dohodě.
 2. Zboží je možné doručit v rámci České republiky či Slovenska. Doručení do jiných zemí lze učinit na základě individuálně sjednaných podmínek.
 3. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.
 4. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 5. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 6. Doba doručení zboží je závislá na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu doručení a platby. Doba uvedená na e-shopu je pouze orientační a může se lišit od skutečné doby dodání.
 7. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. O zjištěném poškození kupující bez zbytečného odkladu informuje prodávajícího a pokud je to možné, poškození zdokumentuje.
 8. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

 
VII. Dárkové poukazy

 1. Prodávající poskytuje kupujícímu dárkové či jiné poukazy. Jejich užití se řídí pravidly, o kterých je kupující informován v jednotlivých případech prodávajícím.
 2. Hodnota uvedená na poukazu bude kupujícímu odečtena z ceny nákupu v internetovém obchodě na www.ne-io.com.
 3. Unikátní kód stačí zadat v nákupním košíku a hodnota poukazu se odečte z celkové ceny objednávky.
 4. Poukaz lze využít na veškerý sortiment včetně zlevněného zboží.
 5. Není-li stanoveno jinak, lze každou slevu či dárkový poukaz užít pouze jednorázově a na jeden nákup lze užít jen jeden poukaz. Hodnotu poukazu nelze rozdělit mezi více nákupů.
 6. V případě, že je hodnota dárkového poukazu vyšší, než je hodnota celého nákupu, rozdíl se na nový poukaz nepřevádí a nevyčerpaná suma se zpětně neproplácí.
 7. Poukaz není směnitelný za peníze.
 8. Dárkové poukazy nelze kombinovat mezi sebou nebo jinými slevovými kupóny.
 9. U zboží, na jehož nákup byl uplatněn dárkový poukaz, může být kupujícímu (v případě odstoupení od kupní smlouvy nebo v případě oprávněné reklamace) vrácena částka prostřednictvím náhradního dárkového poukazu či vytvořením adekvátní slevy na příští nákup.
 10. Poukaz je platný 1 rok od data vystavení, po uplynutí tohoto data se poukaz stává neplatným.
 11. Nákup zboží se řídí platnými Obchodními podmínkami a Reklamačním řádem prodávajícího. 


VIII. Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má v souladu s ustanovením §1829 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu.
 2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů
  1. ode dne převzetí zboží,
  2. ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí,
  3. ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.
 3. Kupující ani jako spotřebitel však nemůže odstoupit od kupní smlouvy v případech, kdy je předmětem kupní smlouvy:
  1. poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
  2. dodání zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  3. dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
  4. dodávka zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
  5. dodávka zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  6. dodávka zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
  7. dodávka zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
  8. dodávka novin, periodik nebo časopisů,
  9. dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
  10. v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.
 4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
 5. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový Formulář odstoupení od kupní smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy může také kupující zaslat na e-mailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.
 6. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 7. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to na účet, ze kterého byly připsány, případně na účet zvolený odstoupením od smlouvy. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
 8. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 9. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 10. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 11. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající je také oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je zjevné, že kupující uvedl v objednávce záměrně nesprávné informace. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím. V případě, že kupující nakupuje zboží v rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit kdykoli, i bez udání důvodu.


IX. Práva z vadného plnění

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 2. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.
 3. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 4. Kupující má právo odstoupit od smlouvy:
  1. pokud má zboží podstatnou vadu,
  2. pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
  3. při větším počtu vad zboží.
 5. V případě, že má zboží při dodání vadu, může kupující uplatnit práva z vadného plnění zasláním e-mailu či dopisu na adresy uvedené v úvodním ustanovení. Pro reklamaci lze také využít Reklamační formulář.
 6. Má-li zboží při dodání vadu, je zákazník oprávněn požadovat odstranění vady prostřednictvím náhradního dodání nebo opravy. V případě, že by takové odstranění vady bylo pro prodávajícího nemožné nebo nepřiměřené, je zákazník oprávněn požadovat slevu z kupní ceny, a pokud jde zároveň o významnou vadu, může i odstoupit od kupní smlouvy. Tato práva má zákazník i v případě, že se uvedená vada projeví později.
 7. V případě, že kupující je podnikatel, má povinnost oznámit a vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl zjistit, nejpozději však do tří dnů od převzetí zboží.
 8. V případě, že kupující je spotřebitel, má právo uplatit práva z vadného plnění u vady, která se vyskytne u spotřebního zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží.
 9. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nemůže kupující vadné zboží užívat.

Vady zboží

 1. Za vadné se považuje zejména zboží, které nemá obvyklé či prezentované vlastnosti, neslouží svému účelu, neodpovídá požadavkům právních předpisů či nebylo dodáno ve sjednaném množství. Prodávající upozorňuje, že zvýšenou citlivost či případné alergické reakce na dodané zboží nelze samy o sobě považovat za vadu zboží. Obrázky zboží v internetovém obchodě mají ilustrativní charakter a nepředstavují závazné zobrazení vlastností zboží (obal zboží se může například lišit z důvodu změny obalu výrobcem).
 2. Ustanovení uvedená v části VIII. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud vadu sám kupující způsobil.

Vyřízení reklamace

 1. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:
  1. výměnu za nové zboží,
  2. odstranění vady dodáním chybějící části zboží,
  3. opravu zboží,
  4. přiměřenou slevu z kupní ceny,
  5. odstoupení od smlouvy.
 2. Volbu způsobu reklamace má kupující.
 3. Při uplatnění reklamace je kupující povinen prodávajícímu sdělit, jaké právo si zvolil. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.
 4. V případě, že došlo k odstranění vady dodáním nového zboží bez vady, je povinností kupujícího vrátit původní zboží prodávajícímu. Náklady na vrácení zboží hradí prodávající.
 5. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
 6. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 7. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
 8. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.

Uplatnění práva z vadného plnění

 1. K reklamaci lze využít Reklamační formulář, který může kupující zaslat elektronicky na e-mailovou adresu: info@ne-io.com nebo prostřednictvím dopisu na adresu sídla Nature Laboratories, s.r.o., Areál ÚJV Řež, a.s., Hlavní 130 Řež, 250 68 Husinec.
 2. Kupující může taktéž uplatnit práva z vadného plnění zasláním e-mailu či dopisu na výše uvedené adresy (bez využití reklamačního formuláře).
 3. Uplatňovaná reklamace musí obsahovat následující náležitosti:
  1. kontaktní údaje kupujícího,
  2. popis závady,
  3. požadavek na způsob vyřízení reklamace,
  4. prokázání nákupu zboží (nejlépe přiložením dokladu o koupi).
 4. Vadné zboží spolu s vyplněným a podepsaným reklamačním formulářem zašlete na výše uvedenou adresu sídla. Zboží by mělo být zabaleno ve vhodném obalu tak, aby bylo maximálně chráněno při přepravě.
 5. Při uplatnění reklamace obdrží kupující prostřednictvím elektronické pošty písemné potvrzení (reklamační protokol) sloužící jako doklad při vypořádání reklamace. V reklamačním protokolu jsou uvedeny následující informace: kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem a způsob vyřízení reklamace.

 
X. Osobní údaje

 1. Všechny informace, které při spolupráci kupující uvede, jsou důvěrné a prodávající s nimi tak bude zacházet. Pokud prodávající neobdrží písemné svolení kupujícího, údaje o kupujícím nebudou jiným způsobem, než za účelem plnění ze smlouvy, používány, vyjma e-mailové adresy, na kterou mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon, pokud jej kupující neodmítne. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného nebo souvisejícího zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit. E‑mailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami.
 2. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Podmínkách ochrany osobních údajů zde.


XI. Mimosoudní řešení sporů

 1. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 2. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím elektronické adresy info@ne-io.com. Informaci o vyřízení stížnosti zašleme na elektronickou adresu kupujícího.
 3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.
 4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 5. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.


XII. Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že se vztah řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
 3. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.
 4. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 5. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 6. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 7. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 8. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 9. V případě zásahu vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), nenese prodávající odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo v souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, má prodávající i kupující právo od smlouvy odstoupit.
 10. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro reklamaci/odstoupení od smlouvy.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 01.06.2022. 

Zde naleznete Reklamační formulář - Formulář odstoupení od kupní smlouvy.